PENSIOEN DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA)

Een goede oudedagsvoorziening is voor u als DGA net zo belangrijk als voor uw werknemers.

Uitgaande van uw financiële situatie, wensen, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring adviseren wij u over de mogelijkheden om uw pensioen onder te brengen bij een verzekeraar of bank. Vanzelfsprekend kijken we ook naar maatregelen om de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden af te dekken en bespreken wij met u de gevolgen bij een eventuele echtscheiding op uw pensioen.

Als DGA neemt u een uitzonderlijke positie in binnen de wetgeving. U bent zowel werknemer als werkgever, aandeelhouder én bestuurder.

Volgens de Pensioenwet bent u een DGA wanneer u aandelen of certificaten bezit, zowel direct als indirect, van ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal met stemrecht in de vennootschap waar u uw arbeidsovereenkomst mee bent aangegaan. Wanneer u als DGA hieraan voldoet dan valt u buiten de beschermende werking van de Pensioenwet. U kunt immers zelf de inhoud en de hoogte van uw pensioentoezegging bepalen. Zodoende kunt u niet deelnemen aan de werknemerspensioenregeling welke van kracht is binnen uw bedrijf, tenzij uw bedrijf verplicht is aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds.

Als DGA heeft u verschillende mogelijkheden om pensioen op te bouwen:

  1. Pensioenopbouw in  intern eigen beheer
  2. Pensioenopbouw in extern eigen beheer
  3. Onderbrengen van het pensioen in een Holding BV, Pensioen BV, of Pensioen Stichting
  4. Lijfrenteverzekering bij een pensioenverzekeraar
  5. Combinatie gedeeltelijk eigen beheer en gedeeltelijk pensioenverzekeraar

PENSIOEN IN EIGEN BEHEER

De voornaamste reden voor een pensioentoezegging in eigen beheer is het voordeel van liquiditeitsverruiming voor de onderneming. Onder liquiditeitsverruiming moet eigenlijk een vermindering van de te betalen vennootschapsbelasting worden verstaan. Daarnaast wordt door veel DGA’s het “vrij” kunnen beschikken over het kapitaal, dat feitelijk bestemd is voor de toekomstige pensioenuitkeringen, als prettig beschouwd.

Een belangrijk nadeel is dat niet iedere DGA even goed met deze vrijheid om kan gaan. Het gevolg kan zijn dat het opgebouwde vermogen uiteindelijk lager blijkt te zijn dan de voorziening (het doelvermogen) die nodig is om het toegezegde pensioen uit te keren. De DGA wordt op dat moment geconfronteerd met een eventueel tekort in de opbouw van zijn pensioentoezegging. Tevens kan hij niet voorzien in zijn inkomensbehoefte vanaf de pensioenleeftijd. Maar bovenal wordt hij geconfronteerd met mogelijke fiscale sancties wanneer er naar de mening van de Belastingdienst wordt afgezien van het toegezegde pensioen.

Door de veranderde wetgeving wordt het in eigen beheer houden van de pensioengelden steeds complexer. Zelfs de overheid ziet dat de huidige mogelijkheid van het in eigen beheer houden van de pensioengelden niet meer houdbaar is en is zodoende al enige tijd bezig om de wetgeving rondom de pensioenopbouw in eigen beheer aan te passen. Als een DGA nog pensioen wil opbouwen, dan zal dat in de nabije toekomst via een verzekeraar of bank moeten.

PENSIOEN ONDERBRENGEN BIJ EEN VERZEKERAAR OF BANK

De Zekerheidsspecialist richt zich op het adviseren en bemiddelen van pensioenaanspraken die worden ondergebracht bij een verzekeraar of bank, zodat deze buiten de onderneming veilig worden gesteld.

Het onderbrengen van het pensioen van de DGA kan door middel van een:

  • renteverzekering
  • kapitaalverzekering
  • een premieovereenkomst (beschikbare premie)
  • een combinatie van bovenstaande

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij zijn u graag van dienst.