COLLECTIEF PENSIOEN

Het regelen van het pensioen voor uw werknemers is geen wettelijke verplichting voor u als werkgever, tenzij dit binnen de betreffende branche is opgelegd en u verplicht bent om deel te nemen aan een bedrijfstak- of beroepspensioenfonds.
Wilt u eenmaal een pensioenregeling aangaan of als er reeds een pensioenregeling aanwezig is, dan spelen de wettelijke pensioenregels en juridische aspecten wel een belangrijke rol.

Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Inventarisatie, analyse en bemiddeling nieuwe pensioenregeling
 • Inventarisatie, analyse en omzetting bestaande pensioenregeling
 • Inventarisatie en analyse contractverlenging
 • Beheer pensioenregeling

Een pensioen is een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde die een voorname rol speelt in de keuze van een werknemer voor een bepaald bedrijf.  Waar aan de ene kant een goed pensioen voor de werknemers belangrijk is, moet aan de ander kant de bedrijfskosten voor u als werkgever beheersbaar blijven.

Collectieve pensioenvraagstukken worden met de dag complexer door regelmatig veranderende wet- en regelgeving. Werkgevers hebben daarom een sterke behoefte om goed te worden geïnformeerd door een specialist. Dit geldt zowel voor het aangaan van een nieuwe pensioenregeling, als voor contractverlenging en vernieuwing van de huidige pensioenregeling. Een goed en onafhankelijk pensioenadvies geeft duidelijkheid en voorkomt vervelende situaties. De financieel adviseurs van De Zekerheidsspecialist zijn u graag van dienst.

PENSIOENREGELING

Binnen de pensioenregeling kunt u uw personeel de volgende toezeggingen doen:

 • Levenslang ouderdomspensioen;
 • Levenslang nabestaandenpensioen (partnerpensioen) op risicobasis;
 • Levenslang nabestaandenpensioen (partnerpensioen) op kapitaalbasis;
 • Wezenpensioen op risicobasis;
 • Wezenpensioen op kapitaalbasis;
 • Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het pensioen van uw personeelsleden kan worden opgebouwd op basis van:

 • Uitkeringsovereenkomst zoals middelloon of eindloon
 • Premieovereenkomst, of een
 • Kapitaalovereenkomst

BEHEER PENSIOENREGELING

Het professioneel beheer van de pensioencontracten van uw werknemers biedt vele voordelen. Wij beschikken over de kennis en ervaring, zodat u zich kunt richten op uw core business.

Bij beheerwerkzaamheden moet u denken aan:

 • Controle juiste uitvoering van de regeling
 • Beantwoorden van de werkgevers- en werknemersvragen
 • Jaarlijkse doorvoering van de salariswijziging per 1 januari
 • Controle op afgifte stukken na gemelde mutaties
 • Controle op de uitvoer van de pensioenuitvoerder
 • Contact met de pensioenuitvoerder over de administratieve verwerking
 • Mutaties aan- en afmelden van werknemers
 • Wijziging NAW gegevens, trouwen, scheiden, gezinsuitbreiding
 • Wijzigen van parttime dienstverbanden
 • Mutatie en controle bij overlijden van een pensioendeelnemer
 • Melden arbeidsongeschiktheid van pensioendeelnemer
 • Informatie pensioendeelnemer bij bereiken pensioengerechtigde leeftijd
 • Waardeoverdracht vorige pensioenregeling voor nieuwe pensioendeelnemer
 • Etc.

COMMUNICATIE WERKNEMERS

Veel pensioendeelnemers beschikken over onvoldoende kennis over de inhoud van de pensioenregeling. Voor u als werkgever is het evenmin eenvoudig om de pensioendeelnemers duidelijk over hun pensioen te informeren. Werkgevers zijn dit echter wel wettelijk verplicht. Wij bieden u daarom een helpende hand.

Nadat de nieuwe werknemer is aangemeld voor deelname aan de pensioenregeling en hij de polisbescheiden heeft ontvangen van de verzekeraar, maken wij in overleg met u een persoonlijke afspraak met deze nieuwe pensioendeelnemer. De nieuwe pensioendeelnemer wordt geïnformeerd over de pensioenregeling, zijn pensioenpolis en indien van toepassing de mogelijkheid tot het overdragen van de waarde uit een eerdere pensioenregeling. Vragen van de nieuwe pensioendeelnemer worden beantwoord en hij wordt begeleid met het invullen van een risicoprofiel.