Een overlijden van een dierbare is zeer ingrijpend.

Financiële zorgen ten gevolge van het overlijden is het laatste waar nabestaanden op zitten te wachten.

Heeft u hier bij stil gestaan?

OVERLIJDEN

Wat krijgt u of uw partner wanneer één van beiden onverhoopt mocht komen te overlijden? Heeft u of uw partner bij overlijden voldoende inkomen om van rond te komen? Veel mensen kunnen hier geen antwoord op geven. Het is belangrijk om dit mee te nemen in uw financiële planning, zodat u inzicht heeft en financieel alles goed geregeld is voor de nabestaanden.

De inkomsten die u of uw partner krijgt wanneer één van u mocht komen te overlijden kunnen bestaan uit:

ANW-uitkering

Slechts onder voorwaarden bestaat er recht op een nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). De overheid zorgt dan dat de nabestaanden een basisinkomen hebben.

Voorwaarde: uw partner moet verzekerd zijn voor een Anw-uitkering

Als uw partner op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte, is hij/zij automatisch verzekerd voor een Anw-uitkering. U kunt ook in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) Anw-uitkering als uw partner verzekerd was voor een Anw-uitkering in een land van de Europese Unie (EU), een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), of in een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft afgesloten.

Aanvullende voorwaarden voor een Anw-uitkering
Naast bovenstaande voorwaarde moet  u aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Anw-uitkering:

 • U heeft een kind onder de 18 jaar
 • U bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Elke nabestaande die met een vaste partner een gezamenlijk huishouden voerde op het moment van het overlijden, kan recht hebben op een uitkering. Dus ook als u niet gehuwd samenwoont of samenwoont met een broer of zus.

Ook als uw ex-partner overlijdt, kunt u recht hebben op een Anw-uitkering. Voorwaarde is wel dat u alimentatie kreeg. Daarnaast gelden voor u dezelfde voorwaarden als bovenstaand. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag dat u aan alimentatie kreeg.

Deze uitkering is inkomensafhankelijk. De Sociale Verzekeringsbank keert deze uit.

Nabestaandenpensioen

Deelname pensioenregeling bij de huidige werkgever

Werkt uw partner in loondienst en neemt hij/zij deel aan de pensioenregeling via de werkgever dan heeft u bij overlijden van uw partner veelal recht op een nabestaandenpensioen. Jaarlijks ontvangt uw partner via de pensioenuitvoerder een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit overzicht is na te lezen of een nabestaandenpensioen geregeld is en of het overlijden van uw partner vóór of ná de pensioendatum van invloed is op de hoogte van het nabestaandenpensioen.

Deelname pensioenregeling bij ex-werkgever(s)

Heeft u partner bij zijn/haar vorige werkgever(s) eveneens deelgenomen aan een pensioenregeling dan is het belangrijk om na te gaan of dit destijds was afgesloten op basis van opbouw of risico. Bij opbouw is er een nabestaandenpensioen opgebouwd welke tot uitkering komt bij overlijden van uw partner. Bij een verzekerd nabestaandenpensioen op risicobasis is bij beëindiging van het dienstverband het recht op een nabestaandenpensioen komen te vervallen. Hoe het nabestaandenpensioen is geregeld kunt u nalezen in de UPO van de pensioenuitvoerder van uw partner’s ex-werkgever(s), welke ééns in de vijf jaar wordt verstrekt.

Ook kunt u met de DigiD van uw partner kijken op mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u van de huidige en voormalige pensioenuitvoerders hoeveel partnerpensioen er is opgebouwd. In uw eigen pensioenoverzicht ziet u hoeveel uw partner ontvangt als u overlijdt.

Pensioenregelingen, en dus ook de nabestaandenpensioen, zijn de laatste jaren sterk versoberd. Houd hier rekening mee bij het opstellen van uw financieel plan.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van het overlijden van u of uw partner. Het verzekerde bedrag komt in zijn geheel tot uitkering bij het overlijden van de verzekerde voor de einddatum. Met de uitkering kan bijvoorbeeld de hypotheek worden ingelost zodat de langstlevende in het huis kan blijven wonen.

Hypotheek en het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak verplicht gesteld door de bank bij het afsluiten van een hypotheek. De bank wil namelijk niet het risico lopen dat de achtergebleven gezinsleden niet in staat zijn om de hypotheeklasten te voldoen. Door het inlossen van de hypotheek worden de hypotheeklasten lager.

Verandering in uitgaven na overlijden

Naast dat de overlijdensrisicoverzekering kan worden gebruikt voor het inlossen van de hypotheek kan het zijn dat aanvullende financiële middelen benodigd zijn omdat andere uitgaven door het overlijden toenemen of uw inkomsten dalen. Misschien moet u iemand inhuren om het huis schoon te maken, heeft u vaker een oppas nodig voor uw kinderen of besluit u juist om minder te gaan werken zodat u zelf vaker bij uw kinderen kunt zijn. Het is moeilijk om precies te voorspellen hoe uw uitgaven zullen veranderen. Het is wel belangrijk dat u zich realiseert dat het gebeurt en dat u door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering dit financiële risico kunt ondervangen.

Verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

 1. Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering
  Het verzekerde bedrag wordt jaarlijks met een vast bedrag verlaagd.
 2. Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering
  Het verzekerde bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en daalt steeds sterker.

Aanpassen afgesloten overlijdensrisicoverzekering door premiedaling
De premies van de overlijdensrisicoverzekeringen zijn de afgelopen jaren sterk gedaald. Wanneer u in het verleden een overlijdensrisicoverzekering hebt afgesloten dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om deze opnieuw af te sluiten.

Uitvaartverzekering

Begraven of gecremeerd word u altijd. Maar gebeurd dit ook op de manier waarop u dat wilt? De kosten van een uitvaart zijn de laatste jaren sterk gestegen. De omvang van de kosten hangt nauw samen met of u begraven of gecremeerd wilt worden en wat de verdere wensen zijn rondom de uitvaart. Een begrafenis is gemiddeld duurder dan een crematie. Een gemiddelde uitvaart in Nederland kost € 7.000,=. Die kosten komen voor rekening van de nabestaanden, tenzij u een uitvaartverzekering hebt afgesloten. Als dat geld niet beschikbaar is kan de uitvaart een financiële zorg worden voor uw nabestaanden.

Soorten uitvaartverzekeringen

 • Natura uitvaartverzekering
 • Kapitaal uitvaartverzekering
 • Combinatie uitvaartverzekering
 • Natura sommenverzekering

Natura uitvaartverzekering

Bij een uitvaartverzekering in natura wordt de uitvaart door een uitvaartondernemer verzorgd. Bij deze verzekering wordt geen geld uitgekeerd. De natura verzekering bestaat uit en basispakket met daarin opgenomen een aantal diensten en producten voor de uitvaart. Vaak is een standaard kist opgenomen, een eenvoudig bloemstuk, een standaard advertentie en eventueel een dienst. De natura uitvaartverzekering vergoedt de afgesproken kosten van de vastgelegde delen van de uitvaart, ongeacht het bedrag. Onder deze verzekering valt geen consumptie of een koffietafel en ook niet de kosten van een urn, grafsteen, sprekers of volgauto’s. Dit omdat er plaatselijk grote verschillen zijn in de kosten. Omdat dit een pakketverzekering is kan uitsluitend gekozen worden voor de aangesloten uitvaartondernemingen. Voor deze verzekering wordt een maandelijkse- of jaarpremie betaald. Omdat deze verzekering niet alle kosten dekt moet rekening gehouden worden met extra kosten.

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden een vast bedrag uitgekeerd. Zij kunnen zelf een uitvaartverzorger kiezen en daarmee hun wensen bespreken. Het totale bedrag hoeft niet in zijn geheel aan de uitvaart besteed te worden. Het uit te keren bedrag van de kapitaalverzekering is vooraf te bepalen. Als de verzekering niet geïndexeerd is en lang gelden is afgesloten kunnen nabestaanden bij moeten betalen. Voor deze verzekering kan een maandelijkse- of jaarpremie betaald worden.

Combinatie uitvaartverzekering

De combinatie uitvaartverzekering is een samenvoeging van de natura- en de kapitaalverzekering. Wie meer diensten wil dan de standaard aangeboden diensten van de natura uitvaartverzekering, zoals extra bloemen, een luxere kist of andere zaken kan voor die extra wensen een bedrag laten reserveren middels een kapitaal uitvaartverzekering.

De natura sommenverzekering

De natura sommenverzekering is een variant op de kapitaalverzekering. Net las bij de kapitaalverzekering is er sprake van de uitkering van een vast bedrag. Maar bij deze verzekering moet het bedrag door de nabestaanden wel in zijn geheel voor de uitvaart gebruikt worden. Zij zijn volledig vrij in hun keuzes voor de uitvaart en ook voor de uitvaartverzorger. Mensen die geen uitvaartpakket van een verzekeraar willen kunnen voor de natura sommenverzekering kiezen. De verzekerde bepaalt de hoogte van het uit te keren bedrag vooraf zelf. Ook bij deze verzekering kan, als deze niet is geïndexeerd, door nabestaanden bijbetaald moeten worden.